Vragenlijst nr. 1
Het managementproces

Managementproces - Business Value MRI

1. De richting van uw organisatie

Strategie geeft richting aan de organisatie. Het geven van richting is het duidelijk communiceren waar de organisatie voor staat, waar zij heen gaat en welke doelen zij na streeft. Het goed managen van de richting die uw organisatie voor ogen heeft is essentieel. Medewerkers, maar ook veel klanten en leveranciers, willen weten waar uw organisatie voor staat en naar toe gaat. Openheid en duidelijkheid van de richting is een belangrijke basis voor het succes van de organisatie en het creëren van vertrouwen bij de medewerkers.

Vraag 1: Heeft uw organisatie een duidelijke missie?

business value mri logo

De missie is een kort statement over het bestaansrecht van uw organisatie en de missie beantwoordt vaak deze 4 vragen:
1) Wie zijn we?
2) Wat doen we?
3) Voor wie doen we dat?
4) Hoe doen we dat?
De antwoorden op deze vragen, samengevat in een aantal zinnen, vormt als geheel de missie van uw onderneming.

Vraag 2: Heeft uw organisatie een duidelijke visie?

business value mri logo

Een visie is het beeld dat de onderneming van de toekomst heeft. Het wordt opgebouwd door te beschrijven hoe de omgeving van de onderneming in de toekomst eruit ziet, een droombeeld over wat het bedrijf in die toekomst wil bereiken en de succesformule hoe deze gedroomde positie bereikt gaat worden.  

Vraag 3: Heeft uw organisatie een duidelijke strategie?

business value mri logo

Strategie geeft richting aan de organisatie. Het is gericht op het creëren van waarde en onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten. Een lange termijnplan met organisatiedoelstellingen; waar willen wij goed in zijn en wat doen we om dat te bereiken en anderzijds wat doen we niet?  En flexibel genoeg om in te kunnen spelen op externe en interne ontwikkelingen.

Vraag 4: Heeft uw organisatie duidelijke doelstellingen op strategisch niveau? 

business value mri logo

Het belangrijkste element van een effectieve strategie is het hebben van een lange termijn ambitie (doel) en concrete mijlpalen op de weg naar het doel (doelstellingen). Deze mijlpalen zijn eenvoudige duidelijke indicatoren (v.b. de groei van de omzet) om de prestaties van je organisatie te monitoren, te analyseren en te verbeteren. 

Vraag 6: Maakt uw organisatie gebruik van een toezichthoudende raad? 

business value mri logo

Een toezichthoudende raad (raad van commissarissen of raad van toezicht) houdt toezicht op het gevoerde beleid van de directie of bestuur. Dit alles om het voortbestaan van de onderneming te waarborgen. Daarnaast staat zij met raad de directie terzijde en fungeren zij als klankbord. Een goed functionerende raad versterkt de organisatie.

2. De structuur van uw organisatie.

De organisatiestructuur is de wijze waarop een organisatie is ingericht. Denk hierbij aan locaties, afdelingen divisie en b.v. business units, hoe de taken binnen de organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand worden gebracht. Het heeft te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers. De organisatiestructuur wordt vaak in kaart gebracht met een organisatieschema. 

3. Planmatigheid

“Winnaars hebben plan, verliezers een excuus.” Planmatigheid is de wijze hoe er organisatie-breed en per afdeling is vastgelegd (compact of uitgebreid) wie, wat en wanneer moet doen om bepaalde resultaten te behalen. Een goed plan helpt om de werkzaamheden zo te organiseren dat de gewenste doelen, door middel van de aanwezige middelen en binnen de gestelde tijd, worden behaald. Door planmatig te werk te gaan ontstaat er een overzichtelijk geheel waarbij iedereen weet wat het startpunt is en via welke wegen, binnen welk tijdsbestek, het eindpunt behaald dient te worden. Ook kunnen op weg naar het einddoel al tussenresultaten in kaart worden gebracht zodat u weet of u op de goede weg zit. 

4. Sturing en coördinatie

Sturing en coördinatie zorgt dat het voor iedereen duidelijk is wie in het bedrijf aan welk proces leiding geeft en wie er verantwoordelijk is voor wat, de stijl van sturen en coördineren (leidinggeven) is van grote invloed is op de mate hoe medewerkers presteren en zich kunnen ontwikkelen.

5. Processen

Het bedrijfsproces is de keten van alle activiteiten en bijbehorende beslissingen, die als doel dienen een kwalitatief zo goed mogelijk voorspelbaar eindproduct of dienst te realiseren. Een proces is een keten van activiteiten door verschillende afdelingen. De procesbeschrijving (of dienstbeschrijving) is een samenwerking tussen jou en je collega's om een bepaald product te leveren aan de klant. Door dit vast te leggen en samen te stellen zet je een duidelijk doel voor het team en kun je samen aan de slag voor de klant.

Vraag 7: Hebben de betrokken medewerkers invloed om de processen continu te kunnen verbeteren?

business value mri logo

Continu verbeteren van de (bedrijfs)processen zorgt voor een kwalitatief beter eindresultaat (dienst of product) waarbij de kosten zullen afnemen. Doel is om met veel kleine verbeteringen de productiviteit, kosten, kwaliteit en doorlooptijd te verbeteren. Niet eenmalig dus maar continu. Een kwalitatief beter eindresultaat betekent tevreden klanten, minder klachten en een beter bedrijfsresultaat. 

6. Procesresultaten & kwaliteit

Procesresultaten & kwaliteit maakt duidelijk wat en wanneer men kan verwachten na iedere processtap (zowel in een fabriek of dienstverlenend bedrijf) en welke kwaliteit de ‘output’ van dit proces heeft.

7. Afspraken

Afspraken maken is belangrijk om duidelijkheid te creëren, achteraf discussies te voorkomen en om zaken te kunnen coachen naar het gewenste doel.

8. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Taken zijn concrete werkzaamheden die iemand uitvoert binnen zijn verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid is datgene wat iemand moet doen en de bevoegdheid is de toestemming om een bepaalde handeling te mogen verrichten en/of ergens over te mogen beslissen.

9. Gedrag

Organisatiegedrag is de optelsom van alle bewuste of onbewuste handelingen, die al dan niet waarneembaar zijn. Gedrag is onder te verdelen op drie niveaus:
1) individueel,
2) in teams,
3) als complete organisaties. 

All rights reserved - BiiC BV 2021